Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

01:00 20/02/2022 GMT+7
Ngày 19-2-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 07 - CĐ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Toàn văn Công điện như sau: