Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng trình chiếu hội trường Trường học, Sở Ban ngành